R&D strooier afstel & advies Mob: 06-18379552
 
Algemene leveringsvoorwaarde R&D Strooier-Afstel & Advies

R&D Strooier Afstel & Advies garandeert dat iedere strooiertest en advies naar beste kunnen en gebruikmaking van alle beschikbare middelen wordt uitgevoerd.

R&D Strooier Afstel & Advies aanvaart uitsluitend kunstmeststrooiers waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1) De kunstmeststrooier moet gereinigd en leeg zijn.
2) Alle door de fabrikant aangebrachte instelmogelijkheden, veiligheidsvoorzieningen en opties op zowel voertuig en kunstmeststrooier moeten gangbaar, bruikbaar en intact zijn.
3) Slijtdelen zoals schoepen, schotels, roerders, strooipijpen en ketsplaten (kantstrooi- inrichtingen) moeten in goede staat verkeren.
4) De eigenaar/gebruiker dient wettelijk bevoegd te zijn om voertuig en kunstmeststrooier te mogen bedienen en moet bij de test aanwezig zijn.
5) De eigenaar/gebruiker van voertuig en kunstmeststrooier dient de verantwoorde aanwijzingen van de tester inzake veiligheid en toepassing van de kunstmeststrooier op te volgen.

R&D Strooier Afstel & Advies houdt zich het recht voor een overeengekomen strooiertest niet uit te voeren indien:
1) Niet aan de voorwaarde van 1 voldaan wordt. In dit geval zullen er wel voorrijkosten in rekening worden gebracht.
2) Er in de omgeving besmettelijke dier- en of plantenziekten kunnen voorkomen (nieuwe testdatum wordt afgesproken)
3) Er sprake is van onwerkbaar weer (regen wind vanaf bft 4), (nieuwe testdatum wordt afgesproken)
4) Een gemaakte afspraak voor het uitvoeren van een test kan door de klant tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip herroepen worden. Bij afzeggingen binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip is de klant verplicht tot het betalen van de afgesproken prijs.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is 1% vertragingsrente per maand verschuldigd.

1) R&D Strooier Afstel & Advies voert de test zo goed mogelijk uit en rapporteert de uitslag.
2) R&D Strooier Afstel & Advies aanvaardt aansprakelijkheid:
- voor directe schade als gevolg van aantoonbare fouten, evenwel tot maximaal het bedrag van de factuur.
- schade door dood of letsel of voor materiele schade van zaken tot een maximum van 500.000 per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
3) Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, overdracht van besmettelijk dier en plantenziekte en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
4) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade z.s.m. en maximaal binnen 7 dagen per aangetekend schrijven wordt gemeld aan R&D Strooier Afstel & Advies.
5) R&D Strooier Afstel & Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige door haar verspreidde dan wel ingesleepte dier en of plantenziekten.

Namens R&D Strooier Afstel & Advies,
Dhr D.J. Ryan.
Heemstede 01-01-2007
 
Strooitabellen
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
Klik op de afbeelding voor de strooitabel van deze leverancier
 
© Mediac disclaimer | leveringsvoorwaarden